Hlavní stránka Obsah knihy O autorech Recenze knihy

O autorech knihy Doba jedová

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

1961–1966 Přírodovědecká fakulta UK (obor biologie – chemie)
1971 – Titul RNDr.
1972 – kandidatura věd (CSc.) z normální a patologické fyziologie, Univerzita Karlova, Praha
1980 – habilitační práce, jmenování a ustanovení docentkou fyziologie
1987 – Doktorát věd (DrSc.) disertační práce Fyziologická funkce fosfoinozitidů
1989 – jmenována a ustanovena profesorkou fyziologie
1981–1990 vedoucí katedry fyziologie a vývojové biologie PřF UK
1991–2006 Katedra fyziologie a vývojové biologie PřF UK
2008–2011 1. lékařská fakulta UK, Ústav lékařské biochemie, laboratoř neurofarmakologie

Prof. Strunecká má dlouholeté zkušenosti z pedagogické práce na univerzitě Karlově. Od roku 1968 vedla praktická cvičení a později zajišťovala mnoho základních i specializovaných přednášek pro studenty přírodovědecké a matematicko-fyzikální fakulty UK, přednášela v postgraduálních kurzech i pro veřejnost. Vyškolila 52 diplomantů magisterského studia a 14 postgraduálních studentů. Je autorkou pěti učebních textů (skripta). V letech 1981–1990 byla vedoucí Katedry fyziologie živočichů a vývojové biologie PřF UK. Prof. Strunecká byla řešitelkou a spoluřešitelkou sedmi grantových projektů, jejichž výsledky byly publikovány v řadě domácích i mezinárodních časopisů. Přinášejí prioritní výsledky i originální původní hypotézy, které poukazují na mechanismy vzniku patofyziologických změn u hematologických onemocnění, schizofrenie, Alzheimerovy nemoci a autismu. Publikovala více než 300 odborných prací, byla členkou redakční rady časopisu Americké fyziologické společnosti News in Physiology (1999–2003) a mezinárodního časopisu Fluoride. V letech 2002–2004 byla koordinátorkou pro přípravu projektu 6. rámcového programu Evropské unie EU: European Fluoride and Aluminium Network of Excellence, kterého se pod jejím vedením účastnilo 352 vědců z 15 zemí. V roce 1995 dostala diplom Amerického biografického ústavu Žena roku. V roce 2007 odešla do důchodu, podílela se na zavedení výuky biologie na waldorfském lyceu v Praze; od roku 2008 je zaměstnána na částečný úvazek na 1. LF UK. Věnuje se intenzivně vědecko-populární publicistice se zaměřením na biomedicínu; přispívá pravidelně do časopisů Psychiatrie, DentalCare, Revue Prostor, Sféra a Meduňka. Je autorkou knihy Přemůžeme autizmus? (Almi 2009). V roce 2010 vyšla její kniha Cellular and Molecular Biology of Autism Spectrum Disorders (Bentham Science Publishers, UEA).
Prof. Strunecká je aktivní členkou různých domácích i zahraničních vědeckých společností, jako je Fyziologická společnost JEP či Neuropsychofarmakologická společnost, Je členkou vědecké rady FAN (Fluoride Action Network).

Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.

1957–1962 Přírodovědecká fakulta MU v Brně, chemie a fyzika
1977 – CSc. (biochemie)
1992 – DrSc. (toxikologie)
1993 – jmenován docentem toxikologie
2000 – jmenován profesorem toxikologie
1964–2005 vědecký pracovník (Katedra toxikologie, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové)
2005 – profesor toxikologie (Katedra radiologie a toxikologie Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

Jiří Patočka je profesorem toxikologie na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pracuje v oboru molekulární biochemie, enzymologie a toxikologie extrémně jedovatých synteticky připravených i přírodních látek a psychofarmak. Ve své vědecké práci se zaměřuje na biochemické mechanismy toxických účinků různých biologicky aktivních látek a léků, zejména v terapii Alzheimerovy nemoci. Zabývá se rovněž působením různých peptidů v procesech učení a paměti.

Narozen ve Veverské Bítýšce (1939), absolvoval gymnázium v Tišnově, dále studoval chemii a fyziku na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Získal kandidaturu (CSc.) v oboru biochemie na Akademii věd ČR v Praze (1977) a doktorát věd (DrSc.) v oboru toxikologie (1992) tamtéž. Je nositelem vědeckého kvalifikačního stupně I (1989). Docentem pro obor toxikologie byl jmenován v roce 1993 a profesorem v roce 2000. V letech1964–2005 pracoval na katedře toxikologie Vojenské lékařské akademie UK v Hradci Králové. V současné době je emeritním profesorem na Univerzitě obrany v Hradci Králové a řádným profesorem toxikologie na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pracuje v oboru molekulární biochemie, enzymologie a toxikologie extrémně jedovatých synteticky připravených i přírodních látek a psychofarmak. Je autorem či spoluautorem 18 vědeckých monografií a učebnic (Vojenská toxikologie, Nutriční toxikologie a další). Publikoval více než 400 vědeckých prací a mnoho vědu popularizujících článků v českých i zahraničních časopisech. Jeho přednášková činnost zahrnuje více než 250 titulů. Je členem několika českých i zahraničních vědeckých společností a členem redakčních rad dvou vědeckých časopisů. Ve své vědecké práci se zaměřuje na biochemické mechanismy toxických účinků různých biologicky aktivních látek a léků, zejména v terapii Alzheimerovy nemoci. Zabývá se rovněž působením různých peptidů v procesech učení a paměti.